amirshalom-slide-1 amirshalom-slide-2 amirshalom-slide-3 amirshalom-slide-4

המידע במחשבון מספק מידע ראשוני בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם חברתנו.
המידע מבוסס על טבלאות 3.2.12.2 ו-3.2.15.5 בחוק התכנון והבנייה - תיקון מס' 3 - בטיחות אש.

 

תפוסת אנשים

מקדם תפוסה 
 כמות אנשים מחושבת

מרחקים למילוט

 
 מרחק הליכה
 מרחק פרוזדור ללא מוצא
מרחק משותף

 


מידע נוסף מטבלה 3.2.15.5 בתקנות:

1. מרחק הליכה, פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף בבניין לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.15.5.

2. מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה, לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה הטבעי, המתחיל במרחק של 30 סנטימטרים מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס, בקשת המרוחקת 30 סנטימטרים ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז דלת האש או במרכז דלת יציאה חיצונית כמתואר בתרשים 3.2.15.5 א'.

מידע נוסף מטבלת מקדמי תפוסה:

נוסף על האמור בטבלה 3.2.12.2 , יחולו הדרישות האלה:

(א) בטבלה זו -

* "ברוטו" - שטח נטו בתוספת שטח הפרוזדור הסמוך הנמדד בין הקירות.
* "נטו" - שטח פנים החדר או האולם הנמדד בין הקירות.
* "בניין תעשיה רגילה" - בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה, והיכול לכלול כמה קומות, כאשר בכל קומה יכולות להיות כמה פעילויות שונות.
* "שטח למטרה עיקרית" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב 1992.
* "תעשיה מיוחדת" - בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה, המשמש לתהליך מסוים, והמאופיין בצפיפות נמוכה של אנשים ומרבית שטח המפעל תפוס במכונות או בציוד.
* "תעשיה מסוכנת" - תעשיה העוסקת בייצור, עיבוד או אחסנה של חומ"ס ברמת סיכון גבוהה (High Hazard).
* "תפוסה מקסימלית" - התפוסה המחושבת לשימוש זה לפי מקדם התפוסה בטור ב' בטבלה תהיה התפוסה המקסימלית.

(ב) שטחים באולם או בזירת המשחק שאינם משמשים מעברים של דרכי המוצא, המיועדים להצבת כיסאות ניידים, יחושבו לפי 1 מ"ר שטח רצפה מינימלי לנפש.

(ג) לקביעת התפוסה לבניין המשמש למסחר, שבו קומות החנויות הן קומות רחוב והן נפתחות ישירות החוצה לרחובות במפלסים שונים ולשני צדדים שונים, החישוב ייעשה בנפרד בעבור כל קומה הפתוחה ישירות למפלס הרחוב לפי 3.0 מ"ר לנפש משטח החנויות המיועד למטרות עיקריות, לעניין פרט זה, "קומת רחוב" - קומה עם גישה ישירה מהרחוב שהפרש המפלסים ממנה אל המדרכה אינו עולה על 1.20 מטרים, למעט אזור אחורי המיועד לפריקה וטעינה בלבד.

(ד) בקניון מקורה תחושב התפוסה כלהלן:

(ד.1) חישוב התפוסה לגבי מעבר ציבורי משותף ומקורה, שהוא מוגן עשן, ייערך על ידי חלוקת סך כל השטח של כל החנויות בקומה, בתוספת 50% משטחי חנויות עוגן, במקדם הנמוך ביותר לפי הטבלה שלהלן:
לעניין זה -
"חנות עוגן" - חנות ששטחה למטרה עיקרית עולה על 2,000 מ"ר.
"מעבר ציבורי משותף מוגן עשן" בקניון - מעבר שרוחבו 6 מטרים לפחות וגובהו 6 מטרים לפחות, והכולל סידורי שליטה בעשן, כך שעשן לא יצטבר מתחת לגובה של 2.20 מטרים מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר הנמצאת בחלל המעבר הציבורי המשותף.

(ד.2) חישוב התפוסה בעבור מעבר ציבורי שאיננו מוגן עשן יהיה בהתאם לשימוש של הקומה שנמצא בה המעבר הציבורי.

(ה) לכל חנות יסופקו דרכי מוצא החוצה, חל השטח המקורה של הקניון או אל מחוץ לבניין, בהתבסס על חישוב התפוסה לפי טבלה 3.2.12.2.
(ו) לכל חנות עוגן תהיה מערכת דרכי מוצא עצמאית שאיננה מסתמכת על הקניון המקורה בעבור 50% לפחות מן התפוסה.
(ז) אם משמש אולם ההמתנה להתקהלות נפרדת ושונה מן ההתקהלות באולם השמחות, תחושב התפוסה לאולם ההמתנה לפי 1 מ"ר לנפש.

 

הבהרה והסתייגות משפטית:

הטבלאות מבוססות על טבלת מקדמי תפוסה וטבלת מרחקים המפורטות בלבד בחוק התכנון והבניה, ללא התייחסות להוראות אחרות (כדוגמת הוראת ניצב וחוקים או תקנות אחרות), למעט אם מצויין במפורש. תוכן הטבלה נועד להעשרת הידע בלבד ואינו חסין מטעויות. אין להסתמך על תוכן הטבלה לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. במידה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין המופיע באתר ובין החקיקה המפורסמת בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, רק הפרסום המובא בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון ויש לנהוג לפיו. השימוש באתר מותנה בהסכמתך ל תנאי השימוש באתר.